لیست تک درس های ارائه شده به صورت مجازی


دانشکده دروس
مهندسی فیزیک 1
فیزیک 2
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
معادلات دیفرانسیل
تجزیه وتحلیل سیستمها
شبکه های کامپیوتری 2
علوم پایه زبان خارجه عمومی
فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
معادلات دیفرانسیل
علوم ریاضی تاريخ علم رياضيات
فلسفه علم
فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی2
جبرخطی - برای آمار
معادلات دیفرانسیل
کشاورزی زبان خارجه عمومی
فیزیک عمومی
فیزیک 2
ریاضیات 1
ریاضیات عمومی 2
معادلات دیفرانسیل
تکنولوژی الیاف دامی وپوست
الهیات تفسیر موضوعی نهج البلاغه
مبانی کامپیوتروکاربردآن
علوم اداري و اقتصادي برنامه نویسی کامپیوتر - یک زبان تجارتی
مبانی و کاربرد کامپیوتردرمدیریت
دامپزشكي آشنائی با کامپیــــوتر
ادبيات و علوم انساني آشنائی با کامپیوتر
علوم تربيتي و روانشناسي كاربرد كامپيوتروبرنامه ريزي درروشهاي آماري
کاربرد مقدمات کامپيوتر در مديريت آموزشي
تمامی دانشکده ها تفسیر موضوعی نهج البلاغه
تاريخ اسلام
متون اسلامي- منتخب ايات قران- نهج البلاغه

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2