قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه برای آزمون میان ترم درس سیستم عامل های پیشرفته

اسامی افرادی که درخواست خود را ارسال نموده اند و مجاز به استفاده از خوابگاه می باشند به شرخ ذیل می باشد:

بهرامیان سعید   -   بینا محمد   -  جهان بین افشین    -   حسینی سیدمسلم    -    رضازاده فرید    

مدبری سیدمهدی     -    نجفی سامان    -      نوریان محمد      -    هاشمی کوچکسرایی سیدمحمدمهدی

آدرس خوابگاه از طریق سیستم پیامک ارسال شده است.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2