اطلاعیه تکمیلی خوابگاه داخل دانشگاه

دانشجویانی که قبلا تقاضای خود را جهت استفاده از خوابگاه اعلام نموده اند به ازای هر شب اقامت خود مبلغ 4000 تومان به حساب شماره 425299948 بانک تجارت (امور دانشجویی)واریز و فیش واریزی خود را در هنگام ورود به خوابگاه به مسئول آن ارائه دهید.

افرادی که درخواست داده بودند به خوابگاه معرفی شده اند و در هر ساعت از شبانه روز و یا روز تعطیل فقط با ارائه کارت دانشجویی و فیش واریزی پذیرش خواهند شد.

خوابگاه خواهران :پردیس 1

خوابگاه برادران : فجر 4

ضمنا امکان استفاده از سلف غذاخوری نیز فراهم شده است.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2