برنامه کلاسی درس سمینار

سمینار دکتر حسینی

شنبه ها (هفته درمیان) ساعت 16 تا 18، شروع کلاس: شنبه مورخ 91/7/1

سمینار دکتر کاهانی

سه شنبه ها ( هفته در میان) ساعت 18 تا 19، شروع کلاس: سه شنبه مورخ 91/7/4

سمینار دکتر ابریشمی

چهارشنبه ها (هفته در میان ) ساعت 14 تا ، شروع کلاس:  چهارشنبه مورخ91/7/12

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2