جلسه معارفه دانشجويان تکمیل ظرفیت

 

جلسه معارفه دانشجويان مجازي تکمیل ظرفیت ،روز دوشنبه مورخ 91/11/9  ساعت 13 در دانشكده مهندسي سالن دروس عمومي كلاس 5/1  برگزار می گردد . شركت دانشجويان در اين جلسه الزامي است .

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2