قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات: با توجه به دروس گذرانده شده قبلی و گروهبندی های جدید طبق نظرسنجی دروس پیشنهادی برای ترم جاری به شرح فایل پیوست می باشد، خواهشمند است دروس ستون زرد رنگ را برای ترم جاری انتخاب نمایید.

                                                         دروس پیشنهادی دانشجویان کنکوری

                                                        دروس پیشنهادی دانشجویان بین الملل

 

در صورتیکه درسی از دروس ستون زرد رنگ را در لیست گروههای درسی مجاز مشاهده نمی نمایید به آموزش مربوطه مراجعه نمایید، در صورت انتخاب درسی به غیر از دروس ستون زرد رنگ عواقب آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.

  

                                                                     

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2