دانشجويان گرامي جهت اطلاع از زمان و مكان برگزاري امتحانات به پورتال دانشجويي خود قسمت برنامه امتحانات مراجعه نمايند.متذكر مي گردد روز قبل از امتحان نيز مجدداً برنامه امتحانات خود را مرور نموده و از زمان و تاريخ برگزاري امتحان خود اطمينان حاصل نماييد.

مكان برگزاري امتحانات دانشجويان مجازي :دانشكده مهندسي- سالن دروس عمومي - كلاس هاي 5/1 و 5/2

مكان برگزاري امتحانات دانشجويان بين الملل مجازي : ساختمان شماره 3 واقع در دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد بهشتي – حد فاصل در شرقي دانشگاه فردوسي و هتل پرديسان برگزار خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2