دانشجويان مجازي كه فارغ التحصيل گرديده و تاكنون اقدام به انجام مراحل فارغ التحصيلي ننموده اند در صورتيكه تا 10 مهر براي انجام امور فارغ التحصيلي به آموزش وانجام امورمالي به حسابداري مراجعه ننمايند شهريه نيمسال پنج نيز محاسبه خواهد گرديد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2