دانشجویان گرامی جهت ثبت نام حضوری بایستی از ساعت 8 تا 11:30 روز دوشنبه و همچنین از ساعت 8 تا 14 روز سه شنبه به دانشکده مهندسی - سالن دروس عمومی - انتهای راهرو - مرکز آموزش های الکترونیکی مراجعه فرمایند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2