جهت ارتباط با كارشناسان فقط از دوطريق ذيل اقدام فرماييد:

1-  ارسال ايميل به كارشناسان هررشته در قسمت subject   فقط عين عبارت هاي ذكر شده ذيل را حتما به همراه پرانتز وارد نماييدو به هيچ عنوان عبارت و كلمه ديگري را وارد ننماييدبقيه توضيحات را در متن ايميل درج نماييد.

(modiriat)

(amoozeshi)

(bargh)

(mechanic)

(narmafzar)

(hoosh)

2- از طريق سيستم مديريت محتوابه آدرس https://fum-elearning.um.ac.ir/login/index.php نسبت به ارسال پيام اقدام فرماييد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2