ضمن آرزوي موفقيت براي دانشجويان گرامي در طول سال تحصيلي آينده، جهت انتخاب واحد توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

 دانشجويان بايستي طبق ليست دروس ارائه شده توسط مركز آموزش هاي الكترونيكي و با توجه به گروه درسي مربوطه نسبت به انتخاب واحد در بازه زماني 31 مرداد ماه تا 17 شهريور ماه اقدام نمايند. خاطر نشان مي گردد تاريخ امتحانات نيز مشخص گرديده و به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهد بود.

قابل ذكر است دانشجوياني كه انتخاب واحد ترم اول سال تحصيلي 95-94 آنها منوط به ارسال درخواست هايي مانند موارد ذيل مي باشد قادرخواهد بود درخواستهاي آموزشي خود را از طريق پورتال دانشجويي ارسال و پيگيري نمایند. دانشجویان می توانند جهت آشنايي با انواع درخواست ها و نحوه ارسال  به سايت مديريت آموزش دانشگاه به لينك ذيل مراجعه نمايند:

http://reg.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=192

1- دانشجوياني كه ترم اول سال تحصيلي 95- 94، نيمسال 5 تحصيلي خود را خواهند گذراند ضمن توجه به اين نكته كه شهريه نيمسال 5 براي اين افراد معادل با شهریه ورودي سال بعد از آنها محاسبه خواهد گرديد مي توانند نسبت به تمديد سنوات براي نيمسال اول سال تحصيلي 94 اقدام نمايند. (لطفا اين پروسه را حداكثر تا 28 مرداد ماه به انجام رسانند)

2- دانشجوياني كه مايل به گرفتن مرخصي تحصيلي براي نيمسال اول 94 مي باشند بايستي نسبت به ارسال درخواست خود براي اين نيمسال تا قبل از شروع بازه انتخاب واحد (حداكثر تا 28 مرداد ماه) اقدام نمايند. متذكر مي گردد دانشجويان ارشد فقط مي توانند در طول چهار نيمسال  تحصيلي خود فقط يكبار از امكان مرخصي تحصيلي يا حذف ترم استفاده نمايند.

3- دانشجويان تبديل وضعيتي كه موفق به دفاع تا تاريخ 31 شهريور ماه نمي شوند و به سنوات 5 يا 6 رسيده اند ضمن ارسال درخواست تمديد سنوات (حداكثر تا 28 مرداد ماه) بايستي نسبت به انتخاب واحد درس پايان نامه يا پروژه 1 و 2 اقدام نمايند.

تذكر: دانشجويان ورودي 93 مجاز به تغيير وضعيت كه متعاقباً اسامی این افراد توسط مركزآموزش هاي الكترونيكي در سایت اعلام خواهد شد بايستي مراحل ذيل را طي نمايند:

الف- تكميل فرم تعهد نامه و تحويل به مركز آموزش هاي الكترونيكي  ب- تكميل فرم شماره يك پروپوزال و تاييد استاد راهنما  ج- ارسال درخواست كتبي به مركز آموزش هاي الكترونيكي 

نکته : این دانشجویان تا زمان سپری شدن تمامی مراحل تغییر وضعیت قادر به انتخاب پایان نامه نخواهند بود وبایستی در بازه زمانی انتخاب واحد نسبت به اخذ واحدهای خود مانند سایر دانشجویان اقدام نمایند.

4-دانشجويان دو ترم مشروطي (متوالي و غيرمتوالي) پس از مشاهده وضعيت راكد در پورتال دانشجويي خود بايستي نسبت به ارسال درخواست اعاده به تحصيل (كميسيون موارد خاص) اقدام نموده و ضمن پيگيري از طريق پورتال و اداره كل آموزش، به محض مشاهده وضعيت اعاده به تحصيل نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمايند.

5- دانشجويان فارغ التحصيل بايستي حداكثر تا 28 مرداد ماه جهت انجام مراحل فارغ التحصيلي خود اقدام نمايند در غير اين صورت اين مراحل بعد از پايان مهلت انتخاب واحد صورت خواهد پذيرفت و در صورت عدم مراجعه براي مراحل فارغ التحصيلي تا پايان شهريور ماه جاري عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

نكته مهم: دانشجوياني كه به هر دليل در بازه انتخاب واحد 31 مردادماه تا 17 شهريور ماه موفق به انتخاب واحد نگردند در بازه حذف و اضافه نيز قادر به انتخاب واحد و نیز حذف و اضافه دروس نخواهند بود. بديهي است عدم انتخاب واحد در بازه ذكر شده به معني عدم مراجعه بوده و دانشجوي فوق سلب از تحصيل خواهد گرديد و ساير عواقب آن نيز به عهده دانشجو مي باشد.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2