دانشجویانی که با درخواست اعاده به تحصیل آنها پس از پایان مهلت انتخاب واحد موافقت گردیده است و قادر به انتخاب واحد در بازه زمانی انتخاب واحد نبوده اند بایستی جهت انجام انتخاب واحد پس از پرداخت شهریه به مرکزآموزش های الکترونیکی جهت انجام انتخاب واحد مراجعه نمایند. دانشجویانی شهرستانی که قادر به مراجعه حضوری نمی باشند بایستی درخواست انتخاب واحد خود را به ایمیل elc  به همراه مشخصات خود نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نام دروس و شماره و گروه درس مربوطه فرستاده و از انجام انتخاب واحد خود اطمینان حاصل نمایند در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد به عهده خود دانشجو خواهد بود.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2