كليه دانشجويان مجازي كه دروس خود را از گروه 200 انتخاب واحد نموده اند، جهت آزمون هاي خود در روز و تاريخ مشخص شده در پورتال آموزشي، به آدرس دانشگاه فردوسي، دانشكده مهندسي، انتهاي سالن دروس عمومي، مركز آموزشهاي الكترونيكي مراجعه نمايند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2