به اطلاع می رساند، ​صدور گواهي‏ هاي اشتغال به تحصيل با عنوان گواهي اشتغال به تحصیل (ويژه گواهي هايي كه دانشكده صادر مي كند) فقط براي دانشجويان جاري داراي انتخاب واحد در نيمسال مورد نظر پس از ارسال درخواست از طريق پورتال دانشجويي (قسمت درخواستهاي آموزشي - بخش درخواست جديد) در هنگام مراجعه حضوري در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه و دريافت سايرگواهي ها پس از تاييد مسئول آموزش توسط آقاي فلاحي در اداره كل آموزش جنب دانشكده مهندسي  امكان پذير مي باشد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2