كلاس مديريت رفتار سازماني دكتر خوراكيان

​كلاس امروز دكتر خوراكيان امروز ساعت 17:45 تشكيل خواهد شد و از هفته آينده كلاس از ساعت 17:35 تشكيل خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2