​در خصوص صدور گواهي اشتغال به تحصيل توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- در هنگام درخواست به سال و نيمسال  توجه فرماييد.

2- در بخش توضيحات نام ارگان مورد نظر را مشخص فرماييد.

3- در هنگام درخواست به شرح‎هاي داده شده  توجه فرماييد.

4- جهت دريافت گواهي‌هاي اشتغال به تحصيلي كه دانشكده صادر مي‌نمايد روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 14 به مركز آموزش الكترونيكي واقع در درب شرقي دانشگاه حدفاصل بين مركزكامپيوتر و دانشكده منابع طبيعي مراجعه فرماييد.

5- براي دريافت گواهي‌هايي كه در بخش درخواست‌هاي آموزشي كارشناس آخر جناب آقاي فلاحي مشخص شده‌اند به اداره كل آموزش از ساعت 8 تا 14 به غير از پنچ شنبه‌ها  واقع در درب غربي دانشگاه جنب دانشكده مهندسي اداره كل آموزش اتاق 7 مراجعه فرماييد.

6- صدور گواهي‌ها پس از مراجعه حضوري دانشجو طبق موارد ذكر شده انجام مي‌پذيرد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2