دانشجويان ورودي بهمن ماه كه شهريه خود را پرداخت نموده اند در صورت انجام انتخاب واحد توسط مركز آموزش هاي الكترونيكي قادر به مشاهده  انتخاب واحد خود در بخش تاييديه ترم واقع در پورتال دانشجويي خود خواهند بود. تمامي دانشجويان از تاريخ شروع ترم طبق تقويم آموزشي مندرج در سايت (9 بهمن ماه) قادر به ورود به كلاس هاي خود از طريق ورود شماره دانشجویی و رمز پورتال دانشجويي خود از لينك ورود به سيستم آموزش مجازي به آدرس زير خواهند شد.

سامانه آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2