دانشجويان بايستي نسبت به درخواست انتخاب واحد خارج از مهلت مقرر از طريق پورتال دانشجويي بخش درخواستهاي آموزشي سيستم اقدام نمايند.

 تذكر مهم: دانشجو بايستي جهت اطمينان از انجام انتخاب واحد پس از يك هفته كاري پورتال خود را كنترل نمايد و درصورت عدم انجام انتخاب واحد، با توجه به پيغام مندرج درقسمت گردش كار درخواستهاي آموزشي موجود در پورتال، پيگيري لازم را انجام دهند.

نكته: ليست نام دروس به همراه شماره گروه مربوطه را مي‌توانيد از ليست دروس ارائه شده در پورتال دانشجويي خود  استخراج نماييد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2