قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز آموزش های الکترونیکی که متقاضی اخذ واحد کمتر از سقف مجاز (8 واحد) در ترم می باشند.

 

  1. مراجعه به آموزش (مرکز آموزش های الکترونیکی) و تکمیل فرم های مربوطه جهت ارسال به آموزش کل.در غیر اینصورت دانشجو موظف به انتخاب واحد دروس براساس کف مجاز انتخاب واحد (8 یا 9 واحد)  در حذف و اضافه خواهد بود.
  2.  در صورت موافقت با انتخاب واحد دانشجو، قانون محاسبه مشروطی در آن ترم براساس تعداد واحد اخذ شده همانند سایر ترم ها می باشد.
  3. در صورت بروز هر گونه مشکل در ارائه درس در ترمهای آتی مسئولیت آن برعهده خود دانشجو می باشد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2