با توجه به فرا رسيدن زمان انتخاب واحد خواهشمند است وضعيت دانشجويي خود را در پرتال دانشجويي بررسي نموده و در صورت راكد بودن از مديريت آموزشي به منظور رفع مشكل پيگيري نماييد. بديهي است عواقب عدم توجه به اين موضوع و عدم انتخاب واحد در بازه تعيين شده بر عهده خود دانشجو است.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2