پذيرفته شدگان عزيز به محض فراهم شدن امكان ثبت نام الكترونيكي براي دانشجويان مقطع ارشد، نحوه ثبت نام و انجام مراحل از طريق اطلاعيه‎هاي مندرج در سايت دانشگاه و سايت مديريت آموزشي به آدرس http://reg.um.ac.ir به صورت اطلاعيه ويژه پذيرفته شدگان ارشد اعلام خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2