دانشجويان قبل از مراجعه جهت ثبت نام حضوري بايستي پايش سلامت را طبق اطلاعيه قبلي كه روي سايت قرار داده شده است انجام و سپس با در دست داشتن اصل تمامي مدارك آپلود شده در هنگام ثبت نام الكترونيكي به همراه رسيد ثبت الكترونيكي به مركز آموزش هاي الكترونيكي واقع در دانشكده مهندسي انتهاي سالن دروس عمومي دريكي از تاريخهاي يكم تا چهارم مهرماه جاري از ساعت 8 تا 14 مراجعه نمايند. در ضمن  توجه به نكات ذيل جهت ثبت نام حضوري الزامي است:

ثبت نام حضوري فقط در صورت حضور شخص دانشجو (با توجه به لزوم تطبيق عكس و سايرمدارك) انجام خواهد شد.

دانشجوياني كه دانشنامه آنها فاقد معدل مي باشد بايستي ريزنمرات تاييد شده را نيز به همراه داشته باشند.

اصل مدرك كارداني را همراه داشته و كپي آن را تحويل نمايند.

در خصوص كاركنان دولت  نامه موافقت ارگان مربوطه در سيستم بارگذاري و اصل نامه تحويل داده شود.

شركت در يكي از تاريخهاي جلسه معارفه دوم يا چهارم مهرماه (به انتخاب دانشجو) براي هر دانشجو الزامي است.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2