به استحضار مي رساند دانشجوياني كه موفق به دفاع از پايان نامه خود شدند نيازي به تحويل صحافي پايان نامه به اين مركز نخواهند داشت در عين حال نسخه كتابخانه حتما بايستي تحويل داده شود.

تذكر مهم: دانشجوياني كه يك ترم مشروط شدند شرايط لازم براي تبديل وضعيت را احراز نخواهند كرد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2