در خصوص تسويه حساب مالي دانشجويان قبل از دريافت مجوز دفاع

پيرو نامه شماره 34094 مورخ 97/7/7 معاونت محترم آموزشي دانشگاه در خصوص تسويه حساب مالي دانشجويان قبل از دريافت مجوز دفاع، به استحضار مي رساند مرحله تسويه حساب مالي دانشجويان در فرآيند سيستمي درخواست مجوز دفاع تعريف شده است. لذا ازين پس از برگزاري جلسه دفاع قبل از اتمام فرآيند درخواست دانشجويان تحصيلات تكميلي، جلوگيري به عمل خواهد آمد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2