بدين وسيله به اطلاع دانشجويان فارغ التحصيل مي‌رساند: در صورت عدم مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصيلي تا تاريخ 30 آذرماه جاري، وضعيت دانشجويي شما ​به صورت راكد/عدم مراجعه تغيير خواهد كرد. شايان ذكر است وضعيت دانشجو براي انجام امور فارغ التحصيلي بايستي جاري باشد. همچنين تغيير وضعيت از راكد به جاري مشمول 100,000 تومان جريمه است.
بديهي است در صورت عدم مراجعه تا تاريخ تعيين شده، تمامي عواقب آموزشي، اداري و مالي آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2