به منظور اطلاع از نحوه ثبت نام در سامانه تسهيلات و خدمات دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه فردوسي مشهد خواهشمند است به فايل پيوست مراجعه نماييد.

ثبت نام در سامانه تسهيلات و خدمات دانشجويان مجرد و متأهل

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2