به استحضار مي رساند مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه همزمان با هفته آموزش و ارج نهادن به گسترش علم و دانش در سطح جامعه، اقدام به راه اندازي مجموعه فيلم هاي كوتاه اساتيد، تحت عنوان "دانش براي همه" نموده است. اين مجموعه هم اكنون در آدرس kfe.um.ac.ir قابل دسترس عموم مي باشد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2