همانطور كه مستحضر هستيد تغيير تاريخ امتحانات نيمسال دوم 97 با توجه به تغيير تاريخ آزمون ارشد و با لحاظ كردن جنبه هاي مختلف آن از سوي مديريت آموزشي به صورت كلي براي تمامي دانشجويان دانشگاه فردوسي انجام گرفته است. از آنجا كه هرگونه تغيير در تاريخ امتحانات اعتراض تعدادي از دانشجويان را در برداشته است، لذا تغيير تاريخ امتحانات امكان پذير نمي باشد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2