به استحضار كليه دانشجويان مي رساند پيرو تصميم شوراي آموزشي دانشگاه مبني بر عدم امكان شركت دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز در امتحانات پايان ترم، از نيمسال دوم 98 دانشجوياني كه در كلاس‌هاي درسي، غيبت بيش از حد مجاز داشته و غيبت آنان در سيستم حضور و غياب ثبت شده باشد، امكان شركت در جلسه امتحان پايان ترم را نخواهند داشت و براي آنها نمره صفر غيبت با تاثير در معدل لحاظ خواهد گرديد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2