ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

دانشجویان گرامی برای تحویل کارت دانشجویی از روز دوشنبه مورخ 19 مهرماه تا 25 مهرماه از ساعت 8 تا 12 می توانید به این مرکز مراجعه نمایید.

دانشجوياني كه وضعيت تحصيلي آن ها راكد بوده است، كارت دانشجويي صادر نشده است.

آدرس مرکز آموزش های الکترونیکی: پرديس دانشگاه فردوسي/ بين ميدان شمالي و درب باهنر/ ساختمان آموزش/ مركز آموزش هاي الكترونيكي اتاق 139