ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

بنا بر اعلام رسمي دانشگاه، آزمونهاي پايان ترم نيمسال دوم 1400-1401 براي تمامي دانشجويان  اعم از روزانه، شبانه و مجازي طبق روال ماقبل دوره اپيدمي كرونا به شيوه حضوري برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است جهت شركت در آزمون هاي پايان ترم، تمهيدات لازم براي حضور در دانشگاه  انديشيده شود. لازم به ذكر است كه دانشگاه هيچ مركزي در ساير شهرستانها  جهت برگزاري آزمون پايان ترم ندارد.

در صورتي كه به هردليل امكان حضور در آزمون وجود ندارد، تا تاريخ 11 خرداد ماه 1401 فرصت داريد از امكان حذف ترم يا حذف تك درس (در صورتيكه تعداد واحدها به زير سقف مجاز نرسد) استفاده نماييد. در صورتي‌كه تعداد واحدها با حذف يك درس به زير 8 واحد تقليل مي يابد از طريق فرم اعلام اشكال آموزشي در پرتال پویا/ درخواستهای آموزشی، درخواست خود را با پيوست نمودن موافقت استاد درس، سريعا ارسال نماييد تا در كميته منتخب دانشجو بررسي و تصميم گيري انجام گيرد.