ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

 

1 راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي (وﻳﮋه اﺳاتید)                  دانلود                         
2 راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي (وﻳﮋه دانشجویان)                  دانلود                         
3 راهنماي تصويري اتصال مستقيم به وبينار مستقل از پويا (ويژه استاد و دانشجو)         دانلود                
4 ضوابط استفاده از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد                  دانلود                         
5 راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (وﻳﮋه اﺳاتید)                  دانلود                         
6 راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن)                   دانلود                         
7 راهنمای امکان ورود دانشجویان سایر گروه ها به یک گروه (ویژه اساتید)                   دانلود                         
8 راهنمای انتساب نقش (ویژه اساتید)
 دانلود        
9 راهنماي تصويري حضور و غياب دانشجويان در پرتال پويا (ویژه اساتید) دانلود        
10 راهنماي تصويري سامانه دیدار (ویژه اساتید) دانلود        
11 راهنماي تصويري انتقال بانک سوال در Vu (ویژه اساتید)  دانلود         
12 راهنماي تصويري اضافه و حذف کردن دانشجو در Vu (ویژه اساتید)  دانلود         
13 راهنمای استفاده مجدد از یک درس در Vu (ویژه اساتید)
 دانلود         
14 راهنمای انتقال محتوا از یک درس به درسی دیگر در Vu (ویژه اساتید)  دانلود         
15 راهنمای انتقال نمرات از Vu (ویژه اساتید) دانلود