ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

باعنايت به  آيين نامه جديد وزارت متبوع، دانشجويان مقاطع  كارشناسي و دكتري از نيمسال سيزدهم به بعد و دانشجويان كارشناسي ارشد از نيمسال هشتم به بعد، لازم است درخواست هاي تمديد سنوات خود را از طريق سامانه سجاد سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري ثبت  نمايند. ضمنا لازم است مبلغ 500.000  ريال به شماره حساب 425299611 بانك تجارت شعبه دانشگاه فردوسي به نام عوايد امور دانشجويي واريز و فيش واريزي را در سامانه بارگذاري نمايند.

راهنماي درخواست در سامانه