ورود به سامانه مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
  ورود به سامانه مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

 

 

دانشجويان مي توانند جهت ارسال درخواستهاي آموزشي از طريق پورتال دانشجويي بخش درخواستهاي آموزشي سپس درخواست جديد اقدام نمايند بعضي از درخواستها شامل هزينه مي باشد كه بايستي هزينه مورد نظر از طريق پرداخت الكترونيكي گزينه هزينه خدمات آموزشي  پرداخت گردد. بديهي است چرخه مراحل طي شده توسط دانشجو نيز قابل مشاهده مي باشد. (آيكون چارت موجود درقسمت درخواست)

تذكرات مهم :

1- دانشجويان ارشد به هیچ عنوان امكان حذف تك درس ندارند.

2- دانشجويان ارشد در كل مدت زمان تحصيل خود فقط يكبار امكان استفاده از مرخصي تحصيلي يا حذف ترم را دارند.

توجه:

دانشجوياني كه درخواست مرخصي تحصيلي دارند قبل از شروع انتخاب واحد بايستي ضمن پرداخت شهريه ثابت اقدام به ارسال درخواست نمايند.

دانشجوياني كه درخواست حذف ترم دارند بايستي تا دو هفته مانده به شروع امتحانات درخواست خود را ارسال نمايند بديهي است شهريه ثابت و متغير به ايشان عودت داده نخواهد شد.

دانشجوياني كه درخواست انصراف دارند بايستي از طريق درخواستهاي آموزشي / درخواست انصراف از تحصيل را ارسال نماييد. پس از تاييد تمامي واحدها با تحويل كارت دانشجويي به صورت حضوري بقيه مراحل انصراف خود را از طريق اداره كل آموزش پيگيري نمايند. ​