• نرم افزارهای مورد نیاز جهت  استفاده از سیستم کلاس آنلاین (Webinar) و سامانه آموزش الکترونیکی (Moodle):


Flash Players

Adobe Flash for Android v11.1.111.73 for Android 2x and 3x:    download

Adobe Flash for Android v11.1.115.81 for Android 4x:    download

Adobe Shockwave Player v12.2.8.198 IE:    download

Adobe Shockwave Player v12.2.8.198:   download

Adobe Flash Player v27.0.0.130 NPAPI (for mozilla firefox [32/64 bit]):    download

Adobe Flash Player v27.0.0.130 PPAPI (for chromium [32/64 bit]):    download

Adobe Flash Player v27.0.0.130 ActiveX (for internet explorer [32/64 bit]):    download

 

Browser

Firefox Browser 56.0 Arm:    download   (مخصوص نسخه هاي جديد اندرويد)

Firefox Browser 56.0 X866:     download   (مخصوص نسخه هاي جديد اندرويد)

Mozilla Firefox v55.0.1 Final [32 bit]:    download

Mozilla Firefox v55.0.1 Final [64 bit]:    6d1qp9s

Google Chrome v60.0.3112.90 [32 bit]:    download

Google Chrome v60.0.3112.90 [64 bit]:    download

SeaMonkey v2.7:   download

 

Java Runtime Environment (JRE)

java SE Runtime Environment v8.0 Update 144 [32 bit]:    download

java SE Runtime Environment v8.0 Update 144 [64 bit]:    download

 

Webinar Tools

Adobe Connect v2.5.4 for Android: download

adobe connect Add-in - Windows: download

adobe connect Add-in - MAC: download

Fum Persain Keyboard:  download

 

production of Electronic content

BB FlashBack Pro v5.26.0 Build 4259: download

iSpring Suite v8.1.0 Build 12213 [32 bit]:     download

 iSpring Suite v8.1.0 Build 12213 [64 bit]:     download

 

PDF Converter

Universal.Document.Converter.v6.5.1410.3130 : download

 

  Video File Convertor

FormatFactory.v4.1.0.0 :  download

 


 

 

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 14:10

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2