باتوجه به شروع فرآيند ارزشيابي مدرسين خواهشمند است در موعد مقرر (5 تا 17 دي ماه) نسبت به ارزشيابي  اقدام فرماييد. عدم شركت در اين فرآيند منجر به عدم مشاهده نمره خام (عدم امكان اعتراض به نمره) خواهد گرديد.

ارزشيابي اساتيد

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2