قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر


درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته در صورتی که در حذف و اضافه به حدنصاب 15 نفر برسد تشکیل خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2