فایل راهنمای سیستم آموزش الکترونیکی (LMS)

 


دانشجویان محترم کارشناسی ارشد واحد بین الملل که در جلسه توجیهی حضور نداشته اند ، جهت آشنایی با سیستم آموزش الکترونیکی (LMS) این فایل را مشاهده نمائید.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2