متقاضيان خوابگاه طبق لیست درساعات اداري به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمايند و ضمن دريافت فيش واريزي براي پرداخت مبلغ به بانكهاي داخل دانشگاه مراجعه نمايند

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2