زمان ثبت نام حضوری پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت 95

 

ثبت نام حضوري دانشجويان مجازي روزهاي 22 و 23 آبان ماه جاري از ساعت 8 تا 14 در محل دانشكده مهندسي - انتهاي سالن دروس عمومي - مركز آموزش های الكترونيكي انجام خواهد شد. جلسه معارفه اي نیز در روز يكشنبه مورخ 23 آبان ماه ساعت 12 تا 14 در محل ذكر شده برگزار خواهد گرديد.​

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2